Disclaimer

Disclaimer

Deze website is eigendom van inTRim B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Alkmaar onder nummer 50100726. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze internetsite – waaronder begrepen de homepage en onderliggende pagina’s – de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd is verouderd, niet meer juist of onvolledig is. Ook kunnen de internetsite en de server(s) die de internetsite toegankelijk maken virussen en – andere – schadeveroorzakende programmatuur bevatten. inTRim is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van onjuiste en/of onvolledige informatie in deze internetsite.
Evenmin is inTRim aansprakelijk voor het bestaan van virussen en/of – andere – schadeveroorzakende programmatuur ten behoeve van de internetsite, noch voor – ander – schadeveroorzakend gebruik van de internetsite. Deze internetsite kan links bevatten naar internetsites van andere organisaties en instellingen. Daarnaast kunnen vanuit andere internetsites links gelegd worden naar deze internetsite. inTRim aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte internetsites daar deze niet worden aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden door inTRim. Het auteursrecht van de op deze site gepubliceerde werken c.q. informatie berust bij inTRim dan wel haar licentiegevers. Alle rechten worden voorbehouden. Zonder schriftelijke toestemming van inTRim is het niet toegestaan om op de site gepubliceerde werken of informatie geheel of ten dele over te nemen.